Blog

Recykling odpadów opakowaniowych

Odpowiedzialność za recykling odpadów opakowaniowych spoczywa na wprowadzających je do obrotu przedsiębiorcach. W nowym artykule zgłębiamy ten temat i wyjaśniamy, co powinni wiedzieć właściciele firm, aby sprostać wymaganiom stawianym wobec nich przez polskie prawo.

Obowiązek recyklingu odpadów opakowaniowych

Art. 17 Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nakłada na wybranych przedsiębiorców obowiązek zapewnienia recyklingu takich odpadów. Chodzi o opakowania w tej samej ilości i wykonane z tych samych materiałów, co opakowania wprowadzone na rynek. Artykuł ten szczegółowo omawia możliwości wywiązania się z tego obowiązku. Co więc na ten temat powinni wiedzieć właściciele firm? Jak przygotować się do samodzielnego przetwarzania odpadów?

Zgodnie z treścią wspomnianego artykułu,

„Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany zapewniać recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził produkty do obrotu”.

Może on spełnić ten obowiązek w jeden z dwóch sposobów przewidzianych przez ustawodawcę:

  • samodzielny recykling odpadów opakowaniowych;
  • zlecenie wykonania obowiązku recyklingu odpadów organizacji odzysku opakowań.

Przeniesienie obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych

Wybór drugiej z wymienionych opcji to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców niedysponujących sprzętem i infrastrukturą wymaganą do recyklingu odpadów opakowaniowych. Przebieg współpracy pomiędzy oboma podmiotami jest regulowany przez art. 17 Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zgodnie z nim, powinna ona odbywać się na podstawie umowy pisemnej, a

„wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany przekazać organizacji odzysku opakowań dane niezbędne do realizacji przejętego przez tę organizację od niego obowiązku”.

To oznacza konieczność przedstawienia raportu sprzedażowego obejmującego informacje o

wszystkich wprowadzonych przez niego do obrotu w danym roku kalendarzowym produktach w opakowaniach”.

Artykuł ten mówi też o konsekwencjach związanych z nieprzekazaniem pełnych danych do organizacji odzysku opakowań. W takim przypadku w stosunku do przedsiębiorcy zostaje naliczona opłata produktowa według aktualnego taryfikatora. Wysokość opłaty ustala się w oparciu o ilość niewykazanych w raporcie, a faktycznie wprowadzonych na rynek opakowań. 

Samodzielny recykling odpadów opakowaniowych

Ustawodawca przewidział możliwość samodzielnego recyklingu odpadów opakowaniowych przez firmę wprowadzającą je na rynek. Zgodnie z  art. 17 Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, jest to możliwe w dwóch przypadkach – jeśli:

  • wytwórca sam odbiera od klientów wprowadzone przez siebie do obiegu opakowania;
  • wytwórca zbierze odpady opakowaniowe od innych posiadaczy (przy zachowaniu zgodności rodzaju i ilości). 

W obu przypadkach przedsiębiorca musi zapewnić odpowiednie warunki do przechowywania odpadów. Powinny one być zabezpieczone przed wiatrem, szkodnikami, wandalizmem, zabrudzeniem, pożarem i innymi niekorzystnymi czynnikami. Taką ochronę gwarantują przede wszystkim dedykowane kontenery. W ofercie Ekombud znajdą Państwo wiele modeli przystosowanych do przechowywania i transportu odpadów opakowaniowych. Są to między innymi:

Zapewnienie recyklingu odpadów opakowaniowych wprowadzonych na rynek lub ich ekwiwalentu to nie tylko ustawowy obowiązek przedsiębiorcy, ale też wyraz troski o środowisko. Zmniejszając odsetek odpadów niepoddawanych ponownemu przetworzeniu, oszczędzamy zasoby naturalne i redukujemy ilość odpadów zalegających na miejscach składowania. Dzięki temu do wód i gruntów nie przedostają się szkodliwe substancje, a wszyscy możemy cieszyć się czystym, zdrowym otoczeniem.