Wymiary (w mm):

 • Dł. wewnętrzna:
 • Szer. wewnętrzna:
 • Wys. wewnętrzna:
 • Dł. zewnętrzna:
 • Szer. zewnętrzna:
 • Wys. zewnętrzna:

Zapoznaj się z pełną ofertą kontenerów

Pobierz katalog

Kontenery przeznaczone dla Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów to kategoria tak zróżnicowana, jak liczba rodzajów odpadów gromadzonych w PSZOK-ach. Poza odpadami selektywnymi, do PSZOK-u można przywieźć również akumulatory, stare oleje i inne płynne substancje.  Dlatego każdy PSZOK potrzebuje do gromadzenia i przechowywania odpadów wiele różnych, bezpiecznych w użytkowaniu  pojemników. Oferujemy kontenery, których pojemności i zastosowania sprostają Punktom zarówno w małych i średnich, jak i dużych miastach.

Jakie kontenery dla PSZOK-ów oferujemy?

W obrębie kategorii kontenerów dla PSZOK-u oferujemy modele na odpady:

 • selektywne (np. papier, metale i tworzywa sztuczne)
 • budowlane i gruz,
 • przemysłowe,
 • komunalne zmieszane – przy czym należy wyraźnie zaznaczyć, że większość PSZOK-ów nie przyjmuje tego rodzaju odpadów,
 • na paletach, w big bagach i w zbiornikach mauzerach.

Większość kontenerów dla PSZOK-ów jest przystosowana do transportu hakowego, niektóre – przede wszystkim typu mulda – również do transportu bramowego.

Jakie odpady są składowane w PSZOK-ach?

Każdy PSZOK posiada odrębny regulamin i zasady przyjmowania odpadów (zgodny jednak, co należy podkreślić, z rozporządzeniem ogólnopolskim). Bazując na podstawie regulaminu jednego z krakowskich punktów, można wywnioskować, że trafić tam mogą następujące rodzaje odpadów:

 • zużyty sprzęt AGD i RTV,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • stare świetlówki,
 • oleje odpadowe i tłuszcze jadalne,
 • rozpuszczalniki, farby, tusze, alkalia,
 • odpady wielkogabarytowe (np. meble, dywan, kanapa),
 • gruz ceglany i betonowe odpady,
 • zużyte opony,
 • tworzywa sztuczne,
 • metale,
 • papier,
 • szkło.

Przywiezione przez osoby prywatne (nieodpłatnie) lub firmy (za opłatą według cennika z regulaminu takiego Punktu) odpady są przekazywane do podmiotów, które są uprawnione do ich odzysku, recyklingu lub  utylizacji.