EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D, 32-700 Bochnia

NIP: PL 868-196-25-07
REGON: 123164261
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000516734, Kapitał zakładowy 60 000,00 PLN

Konta bankowe:
Bank PeKao S.A. Nr rachunku PLN: 86 1240 1910 1111 0011 0948 5329
Bank account EUR: 13 8591 0007 0080 0204 0602 0002