Blog

Przetwarzanie odpadów – najważniejsze informacje

Pojęcia dotyczące gospodarki odpadami są zazwyczaj zdefiniowane w aktach prawnych, takich jak Ustawa o odpadach. Jak brzmi definicja przetwarzania odpadów i co warto wiedzieć na ten temat?

Przetwarzanie odpadów – definicja

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach definiuje przetwarzanie odpadów jako:

procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.

Przy czym odzysk jest określony jako

jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce.

Z kolei unieszkodliwianie odpadów to

proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii.

Przy czym odpady powinny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi, a jeśli jest to niemożliwe – unieszkodliwione.

Przetwarzanie odpadów jest jedną z form gospodarowania odpadami obok ich zbierania i transportu.

Przykłady przetwarzania odpadów

Przetwarzaniem odpadów może być:

  • przygotowanie odpadów do ponownego użycia (na przykład naprawa zniszczonych mebli),
  • recykling,
  • spalanie odpadów w spalarni,
  • składowanie odpadów na składowisku.

Transport nie jest rodzajem przetwarzania odpadów, ale zazwyczaj jest niezbędny, aby odpady mogły zostać przetworzone – poddane odzyskowi, spalone lub składowane. Transport musi odbywać się w odpowiednich kontenerach, uniemożliwiających m.in. wydostanie się odpadów podczas przewożenia. Nasza firma specjalizuje się w produkcji takich kontenerów. W ofercie mamy m.in. kontener 20 DH kwasoodporny, odkryty kontener KP 36 czy kontener mulda M7.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Podmiot, który planuje podjąć działalność w zakresie przetwarzania odpadów, powinien najpierw uzyskać zezwolenie. Wyjątek stanowią:

  • osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, które nie są przedsiębiorcami i wykorzystują odpady na potrzeby własne, 
  • podmioty, które są zobowiązane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, obejmującego nie tylko przetwarzanie odpadów,
  • podmioty, które już mają pozwolenie na wytwarzanie odpadów, obejmujące zarazem ich zbieranie lub przetwarzanie,
  • właściciele nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne wytworzone na jej terenie.

Wniosek o zezwolenie na przetwarzanie odpadów należy złożyć do starosty powiatowego, do marszałka województwa lub do regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w zależności od charakteru planowanej działalności.

Jeśli działalność obejmuje zarówno zbieranie, jak i przetwarzanie odpadów, najwygodniej jest uzyskać wspólne zezwolenie.

Warto wiedzieć, że prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów pomimo braku stosownego zezwolenia wiąże się z karą administracyjną w wysokości od 10 tysięcy do 1 miliona zł.