Blog

Posiadacz a wytwórca odpadów – czym się od siebie różnią?

Posiadacz i wytwórca odpadów to pojęcia często się zazębiające, ponieważ każdy wytwórca odpadów jest przez pewien czas ich posiadaczem. Istnieją jednak między nimi pewne różnice, które warto znać.

Posiadacz odpadów – definicja

Ustawa o odpadach z 14.12.2012 roku mówi, że przez posiadacza odpadów rozumie się:

wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Jak widać, wytwórca odpadów jest zarazem posiadaczem odpadów (wytworzone odpady są zazwyczaj przez jakiś czas składowane, zanim zostaną wywiezione przez odpowiedni podmiot), ale posiadacz odpadów nie musi być ich wytwórcą – wystarczy, że je aktualnie posiada. Przy czym odpady, znajdujące się na terenie danej nieruchomości, domyślnie należą do jego właściciela – to on jest ich posiadaczem.

Wytwórca odpadów – definicja

Ustawa o odpadach z 14.12.2012 roku definiuje również wytwórcę odpadów. Przez wytwórcę odpadów rozumie się:

każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Innymi słowy, wytwórcą odpadów jest każdy, kto je wytwarza, a także każdy, kto wskutek swojej działalności zmienia charakter lub skład wytworzonych wcześniej odpadów.

Posiadacz a wytwórca odpadów

Różnice między posiadaczem, a wytwórcą odpadów może być subtelna, warto jednak ją zrozumieć, ponieważ na wytwórcy odpadów i na posiadaczu odpadów ciążą nieco inne obowiązki.

Wytwórca odpadów może je przechowywać tylko przez określony czas – przepisy prawa mówią o przechowywaniu odpadów przez wytwórcę tak długo, jak jest to niezbędne, ale nie dłużej niż 12 miesięcy. W tym czasie powinna więc nastąpić zmiana posiadacza odpadów. Posiadacz odpadów, będący ich wytwórcą, może je przekazać – czyli zlecić obowiązek gospodarowania odpadami – podmiotom, które spełniają określone warunki zdefiniowane ustawą, czyli posiadają:

  • zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub
  • koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie odrębnych przepisów, lub
  • odpowiedni wpis do rejestru, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

Zasadnicza różnica między posiadaczem, a wytwórcą odpadów jest więc taka, że posiadacz, który nie jest jednocześnie wytwórcą danych odpadów, zazwyczaj musi posiadać odpowiednie zezwolenie, koncesję lub wpis do rejestru. Natomiast wytwórca odpadów komunalnych lub innych, nie będących odpadami niebezpiecznymi, nie potrzebuje zezwolenia.

Posiadacz odpadów musi zadbać o przechowywanie, a często również o ich transport w odpowiednich warunkach. Służą do tego kontenery wytwarzane przez naszą firmę, np. kontener mulda M7 z uchylną klapą, kontener 20 KP przeginany ze zwijaną plandeką czy kontener KP 36.

Czy firma transportująca odpady jest posiadaczem przewożonych odpadów?

Nie. O ile zazwyczaj posiadaczem odpadów są podmioty, które fizycznie nimi władają, to firmy transportowe stanowią tu wyjątek. W przypadku przewożenia odpadów ustawa mówi, że posiadaczem danych odpadów jest podmiot przekazujący odpady do transportu, aż do momentu ich przejęcia przez kolejnego posiadacza odpadów.