Blog

Odpady płynne i ich transport

Odpady płynne mogą być bardzo kłopotliwe – zwłaszcza jeśli chodzi o transport. Jest to specyficzny typ odpadów, który dla firm zajmujących się ich transportem lub składowaniem stanowi spore wyzwanie. Ewentualne problemy mogą dotyczyć zarówno organizacji ich transportu, jak i dopełnienia wszystkich obowiązków nakładanych na przedsiębiorcę przez prawo. W nowym artykule szczegółowo omawiamy te zagadnienia i wyjaśniamy, jak uniknąć trudności potencjalnie związanych z płynnymi odpadami.

Płynne odpady – źródła przepisów

By odnaleźć przepisy regulujące kwestię transportu płynnych odpadów, należy zapoznać się przede wszystkim z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Organizując transport odpadów w postaci płynnej należy też upewnić się, czy nie spełniają one warunków określonych w Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Jeśli mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i środowiska, organizator transportu powinien zastosować także zapisy, które znalazły się w tym akcie. 

Rodzaje i kody odpadów płynnych

Odpady płynne mogą należeć do różnych grup. W systemie BDO są to przede wszystkim:

  • grupa 02 (odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności)
  • grupa 19 (odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych)
  • grupa 20 (odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie)

Odpady płynne – definicja i przepisy 

Polskie przepisy w sposób ścisły nie regulują definicji pojęcia „odpady płynne”. Źródłem nieporozumień może być ponadto brak precyzyjnego rozróżnienia między odpadem, a ściekiem. Nie ulega wątpliwości, że za odpad płynny nie można uznać przedmiotu, a jedynie substancję. Jak jednak rozpoznać, że do czynienia mamy nie ze ściekiem a z odpadem? Najbezpieczniejsze jest założenie, że ściek stanowi substancja, która po obróbce (oczyszczeniu) może być odprowadzona do środowiska, zaś odpad musi zostać poddany utylizacji

Zgodnie z art. 24 ustawy o odpadach, powinny one być transportowane w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu oraz zdrowiu i życiu ludzi. Jak już wspomnieliśmy, wymaga to oceny ich właściwości i wykluczenia ewentualnego niebezpiecznego oddziaływania na organizmy żywe. Konieczne jest również zapewnienie odpowiednich warunków. Poza beczkami asenizacyjnymi, do ich transportu można użyć kontenerów o odpowiedniej konstrukcji.

Odpady przemysłowe płynne – bezpieczny transport

Kontenery, które zostaną wykorzystane do transportu odpadów przemysłowych płynnych muszą spełniać konkretne warunki. Kluczowe okazują się następujące czynniki:

  • pełna szczelność 
  • wykonanie z materiałów odpornych na działanie substancji agresywnych
  • konstrukcja zapobiegająca wyciekom. 

Taką specyfikację ma kilka modeli dostępnym w ofercie. Są to między innymi KP 32 DH (wyposażony w uszczelnianą klapę i spawany spoiną ciągłą zapewniającą pełną szczelność), KP 20 i 20 DH (wykonany z blachy kwasoodpornej i zamykany klapą uszczelnianą). Dobór odpowiednich kontenerów zapobiega przedostaniu się ich zawartości do środowiska i pozwala spełnić wszystkie wymagania dotyczące transportu odpadów płynnych.