Blog

Zezwolenie na zbieranie odpadów – kiedy jest wymagane?

Rosnąca świadomość na temat zanieczyszczenia środowiska oraz gospodarowania odpadami przyczynia się mocno do rozwoju branży zbierania i transportu odpadów. Działalności te są obwarowane konkretnymi przepisami prawa wynikającymi wprost z ustaw. Czy zezwolenie na zbieranie odpadów jest potrzebne? Jak wygląda procedura wydawania zezwolenia? Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca?

Kiedy zezwolenie na zbieranie odpadów jest potrzebne?

Zbieranie odpadów jest sankcjonowane przez polskie prawo. Oznacza to, że aby zbierać opady, wymagane jest uzyskanie specjalnego zezwolenia oraz spełnienie jasno określonych warunków. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach przewiduje kilka wyjątków, są to między innymi powszechnie znane sytuacje, kiedy dochodzi do zbierania makulatury czy nakrętek z tworzywa sztucznego w szkołach.

Zezwolenie nie jest również potrzebne w przypadku zbierania przeterminowanych leków przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach czy zbierania odpadów na potrzeby własne (ostatni punkt dotyczy wyłącznie osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami).

Jak uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów?

Aby uzyskać zezwolenie na gromadzenie odpadów, inwestor powinien złożyć dokumenty wskazane przez ustawodawcę w urzędzie w odpowiednim starostwie, urzędzie marszałkowskim bądź w regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. Miejsce złożenia dokumentów zależy też od sposobu magazynowania odpadów. We wskazaniu miejsca, gdzie należy złożyć dokumenty pomoże wyszukiwarka na stronie serwisu informacyjno – usługowego dla przedsiębiorców. Aby wyszukiwarka wskazała nam docelowe miejsce do złożenia dokumentów, wystarczy wpisać miejscowość właściwą dla prowadzenia działalności w sektorze zbierania odpadów. 

Jakie dokumenty są potrzebne, aby uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów?

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, art. 42 wskazuje następujące dokumenty potrzebne do uzyskania zezwolenia:

  • poprawnie wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, zawierający wszystkie niezbędne informacje (m.in. NIP, rodzaj odpadów, miejsce zbierania),
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • oświadczenie, że w ostatnich 10 latach nie otrzymało się decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów,
  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
  • dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania lub prawo dzierżawy nieruchomości (w zależności od rodzaju zbieranych odpadów),
  • operat przeciwpożarowy,
  • decyzja o warunkach środowiskowych (w zależności od rodzaju inwestycji),
  • dowód opłacenia opłaty skarbowej.

Po złożeniu właściwych dokumentów, rozpoczyna się procedura sprawdzenia wniosku przez właściwy urząd. Jeżeli wszystko we wniosku się zgadza, urząd zleca kontrolę do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz do komendanta straży pożarnej w celu weryfikacji wykazanych we wniosku spełnionych warunków oraz zastosowanych zabezpieczeń. Jeżeli kontrola nie wykaże żadnych uchybień i w efekcie zostanie sporządzona notatka w pozytywny sposób opiniująca stan faktyczny nieruchomości, pozostanie na podstawie postanowienia urzędowego zabezpieczyć roszczenia. Stawki właściwe do zabezpieczenia roszczeń ustala ministerstwo klimatu i środowiska w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń.

Kolejny, ostatni już etap to otrzymanie zezwolenia. Zezwolenie na gromadzenie odpadów jest przyznawane na maksymalnie 10 lat. Podczas prowadzenia tego typu działalności przeprowadzane są okresowe kontrole. Jeżeli kontrola wykaże uchybienia w zakresie sposobu prowadzenia działalności, wyznaczy termin w którym wskazane uchybienia będą musiały zostać poprawione. W przeciwnym wypadku przedsiębiorcy grozi utrata zezwolenia.

Przestrzegamy także przed prowadzeniem takiej działalności bez zezwolenia. Kara za takie postępowanie może wynieść aż 1 mln zł. Przedsiębiorca jest zobowiązany również do prowadzenia monitoringu wizyjnego miejsca składowania odpadów. Warunkowane jest to ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

O co jeszcze należy zadbać?

Prowadząc działalność polegającą na zbieraniu i przechowywaniu odpadów, należy pamiętać o tym, aby wyposażyć firmę we właściwe kontenery. Ekombud specjalizuje się w wytwarzaniu kontenerów o różnych pojemnościach i w różnym przeznaczeniu. Dla tego typu działalności, szczególnie polecamy kontenery hakowe o pojemnościach 10m3 (np. kontener KP 10 zakryty), 15m3 (np. kontener KP 15 DH odkryty) oraz 36m3 (np. kontener KP 36 plandekowiec). Zdajemy sobie sprawę z tego, że klienci mają różne potrzeby, dlatego też chętnie doradzimy w wyborze właściwego wyposażenia.