Blog

Wywóz odpadów – co na ten temat mówią przepisy?

Działalność firm obsługujących wywóz odpadów jest ściśle regulowana. Jakie są najważniejsze zasady ich funkcjonowania? Jakie warunki powinny spełnić? Omawiamy najważniejsze zasady wywozu odpadów i przepisy regulujące tę kwestię. 

Wywóz odpadów komunalnych – przepisy

Chociaż ilość odpadów składowanych na polskich wysypiskach jest sukcesywnie zmniejszana, wciąż jesteśmy dość dalecy od osiągnięcia wymaganego przez unijne przepisy, 65-procentowego poziomu odpadów poddawanych recyklingowi. Do osiągnięcia celu nasz kraj mają zbliżyć kolejne zmiany przepisów dotyczących gospodarowania odpadami. Ostatnia nowelizacja głównej ustawy weszła w życie z początkiem stycznia tego roku.  Zarówno ona, jak i poprzednie zmiany w największym stopniu dotykają samorządy oraz firmy zajmujące się wywozem odpadów. Planując rozpoczęcie takiej działalności, przedsiębiorca powinien więc zapoznać się z aktualnym stanem przepisów. 

Najważniejszym aktem prawnym regulującym działanie firm zajmujących się wywozem odpadów komunalnych jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zostało ono wydane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i określa niezbędne elementy wyposażenia przedsiębiorstwa, wymagania co do stanu technicznego pojazdów i norm sanitarnych oraz lokalizacji bazy magazynowo-transportowej. 

Wywóz odpadów – jakie wymagania należy spełnić?

Regulujące wywóz odpadów ustawa i rozporządzenie mówią, że podmioty zajmujące się tą działalnością powinny:

  • posiadać odpowiednią bazę magazynowo-transportową: musi ona znajdować się na terenie gminy, z której odbierane są odpady (lub maks. 50 km od jej granicy) oraz być chroniona przed dostępem nieupoważnionych osób i przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu (w tym celu można zastosować między innymi kontenery odkryte KP 7 DH i KP 15 DH lub model KP 30 DH z rozsuwanym dachem z naszej oferty). Konieczne jest też rozdzielenie strefy magazynowej od transportowej;
  • posiadać właściwe wyposażenie bazy: między innymi punkty naprawy i dezynfekcji pojazdów, miejsca parkingowe, zaplecze socjalne dla pracowników oraz legalizowaną samochodową wagę najazdową;
  • posiadać odpowiednio przygotowane pojazdy: poza stanem technicznym i warunkami eksploatacji, przepisy określają też ich niezbędne wyposażenie (m. in system monitoringu) oraz konstrukcję (powinna zapobiegać wydostawaniu się odpadów na zewnątrz). Firma powinna korzystać przynajmniej z dwóch samochodów. 

Nowe zasady wywozu odpadów. Co zmieniło się w 2022?

Ze względu na konieczność dostosowania się do wspomnianych unijnych wymagań, przepisy regulujące kwestię wywozu oraz magazynowania odpadów dość często się zmieniają. Ostatnia, tegoroczna zmiana dotyczy między innymi postępowania z odpadami zebranymi w celu ich ponownego użycia lub recyklingu. Od 1 stycznia obowiązuje zakaz ich przekazywania do miejsc składowania. Od zakazu obowiązuje wyjątek odpadów generowanych w związku z dalszym przetwarzaniem odpadów selektywnie zebranych (o ile jest w ich przypadku korzystniejsze dla środowiska).