Blog

Utylizacja, recykling, odzysk odpadów – co to jest?

W języku potocznym terminy recykling, odzysk i utylizacja odpadów bywają używane zamiennie, mimo że ich znaczenie nie jest tożsame. Co to więc jest odzysk odpadów i czym różni się od recyklingu? A utylizacja odpadów? W artykule wyjaśniamy, jakie są różnice między tymi pojęciami.

Co to jest odzysk odpadów?

Odzysk to pełne lub częściowe ponowne wykorzystanie odpadów. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach podanej następującą definicję odzysku:

rozumie się przez to jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce.

Ustawa definiuje również odzysk energii:

rozumie się przez to termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania energii.

Warto wiedzieć, że odzyskiem jest też spalanie odpadów w spalarniach, ponieważ w ten sposób uzyskuje się energię elektryczną lub cieplną.

Czym jest recykling odpadów?

W potocznym rozumieniu recykling jest tym samym co odzysk, jednak w gospodarce odpadami te terminy nie są tożsame – recykling to jedna z form odzysku odpadów. Wspomniana wcześniej Ustawa o odpadach definiuje recykling w następujący sposób:

rozumie się przez to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk.

Zgodnie z zamieszczoną w Ustawie o odpadach hierarchią postępowania z odpadami recykling to najbardziej pożądany rodzaj odzysku.

Utylizacja odpadów – co to jest?

Termin utylizacja jest co prawda powiązany z gospodarką odpadami, jednak jest dość nieprecyzyjny. Pojęcie nie ma jasnej definicji i na co dzień bywa używane w kilku znaczeniach, m.in. bardzo wąsko wyłącznie jako recykling lub bardzo szeroko jako całe gospodarowanie odpadami. Przykładowo utylizacja odpadów komunalnych to nic innego jak ponowne wykorzystanie tych odpadów, w przypadku których jest to możliwe i unieszkodliwienie pozostałych, zazwyczaj poprzez spalanie.

Zazwyczaj jednak utylizacja odpadów oznacza to samo co odzysk.

Metody utylizacji odpadów

Wyróżnia się 5 metod utylizacji odpadów:

 • recykling,
 • kompostowanie odpadów organicznych,
 • produkcja biogazu (fermentacja beztlenowa biomasy),
 • spalanie,
 • wykorzystanie jako surowca.

Ponadto akty prawne mówią o procesach odzysku – i jest ich kilkanaście. Wymienia je załącznik do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:

 • R1 – Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii
 • R2 – Odzysk / regeneracja rozpuszczalników
 • R3 – Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)
 • R4 – Recykling lub odzysk metali i związków metali
 • R5 – Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych
 • R6 – Regeneracja kwasów lub zasad
 • R7 – Odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń
 • R8 – Odzysk składników z katalizatorów
 • R9 – Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego użycia olejów
 • R10 – Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska
 • R11 – Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R10
 • R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11
 • R13 Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R 12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)

Jak można zauważyć, do procesów odzysku zaliczane jest magazynowanie odpadów (pod pewnymi rygorami). Oczywiście musi się ono odbywać w odpowiednich warunkach, między innymi w spełniających wymogi kontenerach.Podobnie ma się rzecz z transportem, który zazwyczaj jest konieczny, aby utylizacja odpadów mogła dojść do skutku – tutaj również konieczne jest użycie odpowiednich kontenerów, uniemożliwiających na przykład wydostanie się odpadów podczas przewożenia. Nasza firma specjalizuje się w produkcji takich kontenerów. W ofercie mamy m.in. kontener KP 32 z przenośnikiem ślimakowym, odkryty kontener KP 5 z uchylnymi aluminiowymi burtami czy zakryty kontener KP 34 DH.