Blog

Umowa na odbiór odpadów – kto musi ją zawierać?

Umowę na odbiór odpadów zawiera właściciel nieruchomości. Czy zawsze musi to zrobić? Kiedy może zostać z tego obowiązku zwolniony?

Obowiązki właściciela nieruchomości

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek dokumentowania, w jaki sposób pozbywa się odpadów z tej nieruchomości. Funkcję takiej dokumentacji pełni umowa na wywóz odpadów komunalnych, ponieważ stanowi potwierdzenie, że odpady z danej nieruchomości są wywożone i utylizowane zgodnie z przepisami. 

Umowa odbioru odpadów musi być prawidłowo sformułowana i zawierać 3 informacje:

  • o wyposażeniu nieruchomości w odpowiednie pojemniki, tj. podzielone na 5 frakcji (odpady zmieszane, szkło, papier, metal i plastik oraz bioodpady); 
  • o częstotliwości odbioru odpadów,
  • o podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie pojemników i kontenerów we właściwym stanie (sanitarnym, porządkowym i technicznym).

Właściciel nieruchomości, zawierając umowę na odbiór odpadów komunalnych, nie musi martwić się o właściwy wywóz odpadów ani o to, co stanie się z nimi po opuszczeniu jego posesji – tą kwestią zajmie się podmiot, z którym zawierana jest umowa. Jego obowiązkiem jest zadbanie o to, aby odpady były przechowywane i transportowane w odpowiednio do tego dostosowanych kontenerach (takich jak kontenery KP 15, KP 20 czy KP 32 z naszej oferty). 

Jak można się domyślić, wspomniana wcześniej Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje kary za brak umowy na odbiór odpadów. Jest to kara grzywny oraz wszczęcie postępowania nakazującego wykonanie obowiązku decyzją administracyjną. 

Kto nie musi zawierać umowy na odbiór odpadów?

Są jednak sytuacje, w których dopuszczony jest brak umowy na odbiór odpadów komunalnych z posiadanej nieruchomości. Jest to możliwe wtedy, kiedy na terenie nieruchomości nie są produkowane żadne odpady, ponieważ nikt tam nie mieszka ani nie pracuje.

Umowy na odbiór odpadów nie muszą więc zawierać właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których nie są produkowane odpady. Warunkiem jest jednak złożenie w urzędzie stosownego oświadczenia. Oczywiście, oświadczenie musi być zgodne z prawdą – kary w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia wynoszą do 5000 zł.