Blog

Transport odpadów – najważniejsze informacje

Transport odpadów objęty jest szeregiem wymogów i warunków. Prezentujemy najważniejsze informacje, które musi znać każdy przedsiębiorca transportowy zajmujący się przewozem odpadów.

Transport odpadów – co mówi ustawa?

Transport odpadów jest  jednym z elementów systemu gospodarowania odpadami. Polega na przemieszczeniu odpadów z miejsca ich wytworzenia lub gromadzenia do miejsca przetworzenia lub składowania.

Przewóz odpadów w Polsce regulują Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska. Szczegółowo określają sposoby transportu oraz wymagania dotyczące pojazdów, między innymi sposób ich oznakowania i dopuszczalny tonaż.

Przede wszystkim, jak mówi ustawa, transport odpadów musi odbywać się

zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów dodaje, że

transport odpadów odbywa się w sposób uniemożliwiający mieszanie poszczególnych rodzajów odpadów, z wyjątkiem gdy strumień zmieszanych rodzajów odpadów w całości jest kierowany do przetwarzania w tym samym procesie.

Dodatkowo odpady podczas przewożenia powinny być umieszczone w środkach transportu w taki sposób, aby nie rozprzestrzeniały się poza pojazd – nie mogą wysypywać się, wyciekać, brudzić jezdni ani wydzielać odoru. Pojemniki i worki powinny być tak ułożone lub umocowane, aby nie przemieszczały się ani nie przewracały.

Właściwy transport odpadów ułatwia użycie przystosowanych do tego celu kontenerów. W ofercie naszej firmy znajdują się kontenery różnego typu, m.in. przystosowane do transportu hakowego kontenery KP 38 i kontenery KP 32 przeznaczone do odpadów komunalnych zmieszanych, przemysłowych, remontowo-budowlanych i gruzu oraz kontenery KP 15 do odpadów przemysłowych, selektywnych, komunalnych zmieszanych, a także odpadów remontowo-budowlanych i gruzu.

W przypadku przewozu odpadów niebezpiecznych muszą być zachowane przepisy o transporcie towarów niebezpiecznych, ale zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska

odpady niebezpieczne mogą być transportowane jednocześnie z odpadami innymi niż niebezpieczne, w sposób uniemożliwiający ich kontakt.

Właściwe oznaczenie pojazdu do transportu odpadów

Transport odpadów wiąże się z obowiązkowym oznaczeniem pojazdu za pomocą białej tablicy ostrzegawczej o wymiarach 40 cm na 30 cm i z dużym napisem “ODPADY”. Litery powinny być czarne, mieć co najmniej 10 cm wysokości i 1,5 cm szerokości. Tablica musi być czytelna, trwała, odporna na warunki atmosferyczne i umieszczona w widocznym miejscu z przodu pojazdu. Oznaczenie pojazdu nie jest konieczne, jeśli nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów lub przewożone są odpady inne niż niebezpieczne i jest ich mniej niż 100 kg.

W przypadku naruszenia wymagań przewozu odpadów lub przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, a także w przypadku ich transportu do nieuprawnionego odbiorcy

pojazd wraz z odpadami może zostać zatrzymany przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska,

a koszty z tym związane (za usunięcie pojazdu, przechowywanie go i strzeżenie) ponosi podmiot wykonujący transport odpadów.

Jakie są obowiązki podmiotu zlecającego, a jakie wykonującego transport odpadów?

Jak mówi Ustawa o odpadach,

zlecający usługę transportu odpadów jest obowiązany wskazać transportującemu odpady wykonującemu usługę transportu odpadów miejsce przeznaczenia odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć odpady.

Z kolei transportujący odpady jest obowiązany dostarczyć odpady do miejsca przeznaczenia odpadów i przekazać je posiadaczowi odpadów.

Transportujący powinien mieć przy sobie wymagane dokumenty, czyli:

  • dokument potwierdzający rodzaj przewożonych odpadów,
  • dane zlecającego transport.

Nie jest to konieczne w sytuacji, gdy prowadzenie ewidencji odpadów nie jest obowiązkowe lub gdy przewożone są odpady inne niż niebezpieczne w ilości mniejszej niż 100 kg.

Jak mówi ustawa,

w przypadku transportu odpadów bez wymaganych dokumentów, w których wskazany jest posiadacz odpadów przekazujący odpad oraz posiadacz odpadów, do którego należy dostarczyć odpady, posiadaczem tych odpadów jest transportujący te odpady.

Czy na transport odpadów potrzebne jest zezwolenie?

Tak. Zgodnie z ustawą działalność związana ze zbieraniem lub transportem odpadów wymaga wcześniejszej zgody od starosty, przy czym zezwolenie nie może być wydane na okres dłuższy niż 10 lat.

Zezwolenie nie jest konieczne w dwóch sytuacjach:

  •  transportu wewnętrznego, tj. przewożenia odpadów na terenie przedsiębiorstwa,
  • transportu odpadów na własne potrzeby przez osoby fizyczne i organizacje nie będące przedsiębiorcami.

Brak zezwolenia oznacza karę w wysokości od 5 tysięcy zł do 10 tysięcy zł.