Blog

Składowanie odpadów a magazynowanie – czym się od siebie różnią

Choć w języku potocznym słowa składowanie i magazynowanie często używane są zamiennie, to prawo rozróżnia te dwa terminy, w efekcie czego na składowanie i magazynowanie odpadów nakłada inne warunki. Wyjaśniamy, jak brzmią definicje obu pojęć i czym w praktyce składowanie odpadów różni się od ich magazynowania.

Magazynowanie odpadów – definicja

Magazynowanie odpadów to ich tymczasowe przetrzymywanie przed transportem, odzyskiem lub przetworzeniem. Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 roku definiuje magazynowanie jako

czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:

  • wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę,
  • tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,
  • magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów.

Ta sama definicja pojawia się również w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku. Rozporządzenie to określa szereg warunków, które muszą być spełnione w przypadku magazynowania odpadów, m.in.  sposób magazynowania musi być

dostosowany do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów, w szczególności z wykorzystaniem opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków.

W ofercie naszej firmy znajdują się kontenery, dostosowane do magazynowania i transportu odpadów różnego typu, m.in. kontener KP7 przeznaczony do odpadów komunalnych, selektywnych i zmieszanych, kontener KP 15 do odpadów selektywnych i kontener mulda M7 do odpadów remontowo-budowlanych i gruzu oraz odpadów selektywnych.

Składowanie odpadów – definicja

Ustawa o odpadach nie podaje definicji składowania odpadów, definiuje natomiast składowisko – jest to to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów. W części poświęconej składowaniu ustawa dodaje, że

odpady składuje się:

  • na składowisku odpadów;
  • w podziemnym składowisku odpadów, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze;
  • w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o którym mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych.

Wyróżnia też trzy rodzaje składowisk: składowisko odpadów niebezpiecznych, odpadów obojętnych oraz odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Jeśli więc chodzi o składowanie odpadów, ustawa nie definiuje wprost tego terminu, a skupia się na określeniu, gdzie składowanie się odbywa (oraz pod jakimi warunkami). Można zatem powiedzieć, że składowanie odpadów to sposób na postępowanie z odpadami, których nie można przetworzyć. 

Zbieranie a magazynowanie i składowanie odpadów

Podstawowa różnica między magazynowaniem a składowaniem odpadów polega więc na tym, że magazynowanie ma z definicji charakter czasowy, przejściowy, tymczasem składowanie jest trwałe. Z tego powodu to składowanie odpadów obwarowane jest bardziej rygorystycznymi wymogami. Od magazynowania i składowania odpadów trzeba też rozróżnić ich zbieranie. Ustawa o odpadach definiuje je jako

gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów.

Zbieranie odpadów jest zatem formą ich magazynowania.