Blog

Przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku. Jakie grożą za nie kary?

Zaśmiecone lasy i tereny nadrzeczne, skażenia wód powierzchniowych i zdewastowany w wielu regionach krajobraz – to tylko najważniejsze ze skutków nieprzestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska. Przestępstwa przeciwko środowisku są popełniane zarówno przez osoby fizyczne, jak i firmy, przy czym zwykle większym problemem – choćby ze względu na skalę –  okazują się te z drugiej grupy. 

O ile wywóz śmieci do miejsc niedozwolonych lub upust nieczystości do cieków i akwenów wszyscy jednoznacznie korzystamy z czynami zabronionymi, to w wielu przypadkach przedsiębiorcy nie wiedzą nawet, że popełniają przestępstwo. Z myślą o firmach zajmujących się składowaniem lub transportem odpadów przygotowaliśmy więc zwięzły poradnik. Omawiamy w nim wpływ odpadów na środowisko oraz tego, jakie działania lub zaniedbania mogą być uznane za wykroczenie, lub przestępstwa. 

Przestępstwa przeciwko środowisku – przykłady 

Obowiązujący kodeks karny mówi o całej grupie przestępstw przeciwko środowisku. Dotyczą ich paragrafy od 181 do 188:

  • 181: zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym;
  • 182: zanieczyszczenie środowiska;
  • 183: nieodpowiednie postępowanie z odpadami;
  • 184: niewłaściwe zabezpieczenie materiału promieniotwórczego;
  • 185 dotyczący zaostrzonej odpowiedzialności za przestępstwa przeciwko środowisku;
  • 186 dotyczący niewłaściwego utrzymania i używania urządzeń zabezpieczających środowisko;
  • 187: zmniejszanie wartości przyrodniczej chronionego terenu lub obiektu;
  • 188: zachowania godzące w naturalne piękno krajobrazu.

Nieprawidłowe działania firm zarządzających odpadami mogą być zakwalifikowane jako przestępstwa przede wszystkim z paragrafów 182 i 183. W przypadku skrajnych zaniedbań lub działań w szczególny sposób godzących w dobrostan przyrodniczy, zastosowanie mogą mieć też paragrafy 185 i 186. Za przestępstwo mogą być uznane np. przechowywanie odpadów w nieprzystosowanych do tego pojemnikach lub nieprawidłowa organizacja ich transportu. 

Jak nie popełnić przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu?

Jednym z czynników, które mają największe znaczenie dla uniknięcia kar za przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu jest na pewno zaopatrzenie się w kontenery dostosowane do specyfiki przechowywanych lub transportowanych odpadów. W ofercie Ekombud znajdziecie Państwo szeroki wybór kontenerów, wśród których łatwo dobierzecie modele odpowiadające Państwa zapotrzebowaniu. Rekomendujemy zastosowanie m.in. kontenerów KP 10 (o zabudowanej konstrukcji z klapami wrzutowymi zapobiegającymi wydobywaniu się odpadów),  KP 20 DH (z osłoną w postaci zwijanej plandeki) i KP 36 DH (odkryty, dostosowany do składowania i transportu gruzu itp.). 

Przestępstwo przeciwko środowisku – jakie kary?

Kary uzależnione są przede wszystkim od rodzaju przestępstwa i jego skali. Jeśli chodzi o personalną odpowiedzialność karną, osoba winna zaniedbaniu lub celowemu działaniu powinna liczyć się z karą pozbawienia wolności od miesiąca do 5 lat i grzywną. Kara finansowa w ramach odpowiedzialności zbiorowej  10 tys. do 5 mln złotych. Dotkliwą konsekwencją dla przedsiębiorstw może być też wykreślenie z rejestru BDO, co w praktyce uniemożliwi prowadzenie dalszej działalności.