Blog

Odpady zielone. Co się do nich zalicza i jak z nimi postępować?

Odpady zielone to powszechnie używany termin, ale nie zawsze jest jasne, co się do nich zalicza i czym różnią się od odpadów biodegradowalnych. Wyjaśniamy, czym są odpady zielone i jak z nimi postępować.

Odpady zielone – co to jest?

W aktualnej Ustawie o odpadach nie znajdziemy już definicji odpadów zielonych – w zamian występuje szerszy termin bioodpady – ale gminy oraz firmy wywożące odpady powszechnie używają tego określenia, ponadto przyjęło się ono w codziennym języku, warto więc wiedzieć, co to właściwie jest.  

Przyjęta definicja odpadów zielonych brzmi następująco:

odpady zielone – odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i parków

Do odpadów zielonych zaliczamy więc przede wszystkim skoszoną trawę, opadłe liście i gałęzie. W ich skład nie wchodzą resztki żywności, takie jak obierki warzyw, resztki owoców, pozostałości posiłków itp.

Termin odpady zielone nie jest równoznaczny z terminem bioodpady, ponieważ Ustawa o odpadach definiuje je w następujący sposób:

bioodpady – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność

Zatem można powiedzieć, że odpady zielone wchodzą w skład bioodpadów.

Jak postępować z odpadami zielonymi?

Poszczególne gminy mają różne zasady postępowania z odpadami zielonymi. Niektóre nie odbierają ich z nieruchomości, ale przyjmują je w PSZOK-u. Inne odbierają odpady zielone, ale zalecają nie mieszać ich z innymi bioodpadami. Są też gminy, które traktują odpady zielone tak jak pozostałe odpady biodegradowalne i odbierają je pod warunkiem umieszczenia ich w brązowym pojemniku. Aby właściwie postępować z odpadami zielonymi, mieszkańcy powinni zapoznać się z zasadami obowiązującymi w ich gminie.

Gdzie trafiają odpady zielone?

Odpady zielone przewożone są do kompostowni, czyli obiektów przemysłowych, w których zostają przetworzone na kompost, a następnie wykorzystane jako nawóz do utrzymania terenów zielonych, poprawy jakości gleby lub rekultywacji gruntów bezglebowych, takich jak zwałowiska, wyrobiska itp. Magazynowanie i transport odpadów zielonych musi odbywać się w odpowiednich kontenerach. W naszej ofercie mamy kontenery rolkowe przeznaczone do odpadów zielonych, takie jak odkryty kontener KP 12 czy kontener siatkowy KP 15.