Blog

Obowiązek segregacji odpadów przez firmy

Segregacja odpadów ma duże znaczenie zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym. Zawarte w nich surowce można wydajnie odzyskiwać, co znacząco zmniejsza koszty produkcji kolejnych przedmiotów. Dzięki temu możliwe jest ponadto zmniejszenie ilości odpadów zalegających na składowiskach, przez co można uniknąć przedostawania się do gleb i wód szkodliwych substancji. 

Segregowanie odpadów na poszczególne, możliwe do efektywnego przetworzenia frakcje jest więc obowiązkiem każdego z nas. Należy pamiętać o nim nie tylko w warunkach gospodarstwa domowego, ale też przy czynnościach związanych z działalnością gospodarczą, tym bardziej że kwestie segregacji przez firmy ściśle regulują przepisy. Co zatem przedsiębiorcy powinni wiedzieć na ten temat?

Obowiązek segregacji odpadów przez firmy – co trzeba wiedzieć?

Kwestię segregacji odpadów przez firmy reguluje przede wszystkim Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. wraz z późniejszymi nowelizacjami. Część przepisów pochodzi ponadto z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r. Segregowanie odpadów jest także wymagane na mocy wdrażanego od 2017 Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO).

Przepisy regulują nie tylko sam obowiązek segregacji odpadów, ale też sposób, w jaki ma się ona odbywać. Zasady są zbliżone do tych obowiązujących gospodarstwa domowego, ale mogą różnić się w zależności od sektora (np. w związku z odbiorem przeterminowanych leków oraz zużytych baterii i sprzętów lub generowaniem odpadów niebezpiecznych). W Ustawie o odpadach znajduje się ponadto zapis określający wysokość kary przewidzianej dla podmiotów nieprzestrzegających zawartych tym akcie prawnym. Wynosi ona od 1 tys. do nawet 1 mln złotych. 

Obowiązek segregacji odpadów przez firmy a rejestracja w BDO

Ważnym elementem systemu segregowania odpadów przez firmy jest Baza Danych o Odpadach (BDO). Umożliwia ona prowadzenie monitoringu w czasie rzeczywistym oraz kontrolowanie ilości i rodzaju odpadów wytwarzanych przez poszczególne podmioty. Do wpisania do rejestru BDO zobowiązany jest każdy podmiot wytwarzający lub przetwarzający odpady. Można zrobić to poprzez złożenie wniosku do odpowiedniego marszałka województwa. Możliwe jest również wpisanie z urzędu, jeśli przedsiębiorstwo ma:

  • pozwolenie zintegrowane,
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
  • zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
  • decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
  • koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
  • wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Obowiązek segregacji odpadów przez firmy – przechowywanie 

Z punktu widzenia przedsiębiorcy ważny jest nie tylko obowiązek segregacji odpadów przez firmy, ale też konieczność zapewnienia odpowiednich warunków ich przechowywania do momentu odbioru. Odpady powinny być zabezpieczone przed rozwianiem przez wiatr, przed wodą (ważne przede wszystkim w przypadku papieru) oraz przed zmieszaniem poszczególnych frakcji. Niedopuszczalne jest również przenikanie szkodliwych związków do otoczenia. 

Odpady wygenerowane przez firmę można składować w specjalnie przystosowanych do tego celu kontenerach. W ofercie Ekombud znajdziecie Państwo między innymi modele KP 36 (z podwyższonymi burtami z siatki), M10 (symetryczna mulda) lub KP 15 DH. Precyzyjne wykonanie z wysokiej jakości materiałów zapewniają dużą wytrzymałość oraz bezproblemowy transport. Duże zróżnicowanie poszczególnych modeli pozwala natomiast dobrać kontener dostosowany do specyfiki każdej frakcji.