Blog

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W lipcu 2021 roku uchwalono Ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jakie cele przyświecają tej nowelizacji i jakie zmiany ona wprowadza? W artykule zebraliśmy najważniejsze informacje.

Cele nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Uchwalona w lipcu 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ma na celu poprawę sytuacji na polskim rynku gospodarki odpadami, przede wszystkim zmniejszenie kosztów ponoszonych przez samorządy. 

Nowelizacja została podjęta na wniosek samorządów, które zgłaszały uwagi dotyczące funkcjonowania systemu. W uzasadnieniu projektu wskazano konieczność wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zidentyfikowanych problemów oraz poprawy sytuacji na krajowym rynku gospodarki odpadami komunalnymi, w szczególności przez:

 • obniżenie kosztów funkcjonowania i usprawnienie gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami i tym samym poprawę dostępu do instalacji przetwarzających odpady komunalne.

Zmieniona zostaje przede wszystkim Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ale też Prawo ochrony środowiska oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

Nowelizacja przewiduje m.in. zwiększenie kar za niewłaściwe postępowanie z odpadami, uszczegółowienie kwestii opłat za wywóz odpadów w przypadku nieruchomości niezamieszkałych i wprowadzenie indywidualnego rozliczania mieszkańców budynków wielolokalowych. Zmieniają się też niektóre przepisy dotyczące uzyskiwania zezwoleń czy magazynowania odpadów. Niezmiennie jednak należy magazynować (i transportować) odpady w kontenerach odpowiednio do tego przystosowanych, takich jak produkowane przez nas KP 38, KP 20 czy KP 30 z rozsuwanym dachem.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – najważniejsze zmiany

Nowelizacja wprowadza liczne zmiany. Poniżej prezentujemy listę najważniejszych z nich: 

 • Wprowadzenie możliwości pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę (wystarczy, że Rada gminy przyjmie uchwałę o pokryciu ich z dochodów własnych). Taka sytuacja może mieć miejsce wtedy, kiedy środki pobierane od właścicieli nieruchomości za wywóz odpadów nie wystarczają na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu lub kiedy gmina chce zmniejszyć wysokość pobieranych opłat.
 • Ustalenie maksymalnej wysokości opłaty za wywóz odpadów komunalnych obliczanej na podstawie metody od zużycia wody.
 • Wprowadzenie indywidualnego rozliczania mieszkańców budynków wielolokalowych z obowiązku segregacji odpadów.
 • Wprowadzenie możliwości różnicowania wysokości opłat pobieranych przez gminę w zależności od wielkości lokalu mieszkalnego, ilości zużytej wody, liczby mieszkańców nieruchomości, rodzaju terenu (miejski lub wiejski) czy rodzaju zabudowy.
 • W przypadku zabudowy jednorodzinnej wprowadzenie możliwości, aby gmina nie odbierała odpadów biodegradowalnych od mieszkańców, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku.
 • Podniesienie maksymalnej opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych i uszczegółowienie sprawy udziału właścicieli takich nieruchomości w gminnym systemie gospodarki odpadami.
 • Wprowadzenie możliwości rozliczania się za wywóz odpadów komunalnych od pojemnika w przypadku nieruchomości rekreacyjno-letniskowych.
 • Wprowadzenie kar pieniężnych dla podmiotów, które zajmują się gospodarką odpadami pomimo braku wymaganych decyzji lub wpisu do rejestru.
 • Usprawnienie funkcjonowania instalacji przetwarzających odpady komunalne poprzez możliwość dłuższego magazynowania odpadów, zniesienie obowiązku prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (w przypadku odpadów niepalnych, które nie są odpadami niebezpiecznymi), a także skrócenie czasu na podjęcie działalności objętej zezwoleniem z dwóch lat do roku.
 • Zniesienie konieczności uzyskania zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów przez PSZOK-i prowadzone przez gminy.
 • Wprowadzenie możliwości, aby Minister Klimatu i Środowiska udzielił – w drodze decyzji – odstępstwa dla gminy w zakresie sposobu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.