Blog

Nowelizacja Ustawy o odpadach 2021

Wraz z początkiem roku 2022 wejdzie w życie nowelizacja Ustawy o odpadach. Prezentujemy najważniejsze wprowadzane przez nią zmiany i zachęcamy do samodzielnego zapoznania się z jej treścią na stronach rządowych.

Powody nowelizacji Ustawy o odpadach 2021

1.1.2022 roku wejdzie w życie Ustawa z 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma na celu dostosowanie polskich przepisów do tych obowiązujących już w Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o dyrektywę Single Use Plastic, czyli tzw. dyrektywę plastikową, która zakłada zmniejszenie obrotu jednorazowymi produktami z plastiku. Więcej o dyrektywie plastikowej pisaliśmy we wcześniejszym artykule: Dyrektywa plastikowa – co trzeba o niej wiedzieć?.

Nowelizacja Ustawy o odpadach 2021 – zmiany w gospodarce odpadami

Nowelizacja Ustawy o odpadach 2021 wprowadza szereg zmian, dotyczących nie tylko odpadów komunalnych, ale też przemysłowych. Oto najważniejsze z nich:

  • Dodanie definicji lub doprecyzowanie definicji odzysku materiałów, gospodarowania odpadami, bioodpadów, odpadów żywności, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a także odpadów komunalnych. Nowa definicja odpadów komunalnych mówi, że nie obejmują one odpadów z produkcji, rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, zbiorników bezodpływowych, sieci kanalizacyjnej oraz z oczyszczalni ścieków, w tym osadów ściekowych, pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych. To oznacza, że niektóre typy odpadów przestaną być uznawane za odpady komunalne, a więc podmioty je wytwarzające będą miały obowiązek je ewidencjonować.
  • Dodanie definicji systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta – rozumie się przez niego zestaw środków podjętych w celu zapewnienia, aby wprowadzający produkty, w tym produkty w opakowaniach, ponosili odpowiedzialność finansową albo odpowiedzialność finansową i organizacyjną na etapie cyklu życia produktu, gdy staje się on odpadem.
  • Wprowadzenie zmian w opisach niektórych procesów odzysku.
  • Zmodyfikowanie zasad wydawania  wniosków o zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Zgodnie z nowymi zasadami we wniosku musi znaleźć się informacja o rodzaju odpadów, które mogą utracić status odpadów wraz ze wskazaniem szczegółowych warunków utraty tego statusu.
  • Zobowiązanie podmiotów, które zajmują się przygotowaniem odpadów do ponownego użycia, recyklingiem i/lub innego rodzaju odzyskiem, do podawania masy oraz rodzaju produktów i materiałów powstających w wyniku tych procesów.
  • Wprowadzenie podziału odpadów budowlano-rozbiórkowych na 6 frakcji – drewno, szkło, metale, tworzywa sztuczne, gips i odpady mineralne, czyli beton, cegły, płytki, kamienie, materiały ceramiczne – i wprowadzenie obowiązku ich selektywnego zbierania i odbierania. Obowiązek ten wchodzi jednak w życie za rok – 1.1.2023 r. – i nie dotyczy gospodarstw domowych, PSZOK-ów i podmiotów zwolnionych z konieczności prowadzenia ewidencji odpadów.
  • Dodanie rozdziału “Zapobieganie powstawaniu odpadów” (rozdz. 2a), w którym znajduje się m.in. wyjaśnienie, na czym może polegać zapobieganie powstawaniu odpadów.
  • Dodanie artykułu “Krajowy program zapobieganiu powstawania odpadów” (art. 34a).

Z Ustawą z 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw można zapoznać się samodzielnie pod tym linkiem.

Niezależnie od nowelizacji Ustawy o odpadach, niezmienna pozostaje konieczność magazynowania i transportu odpadów w odpowiednich warunkach, czyli m.in. w przystosowanych do tego celu kontenerach. W naszej bogatej ofercie mamy różne typy kontenerów, np. symetryczny kontener bramowy mulda M10 (przeznaczony m.in. do odpadów remontowo-budowlanych), zakryty kontener hakowy KP 15 czy kontener hakowy KP 19 z prostym dachem.