Blog

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami – co to jest i kto go uchwala?

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami to dokument, przygotowywany co kilka lat. Czym właściwie jest? Kto go uchwala? Czy można przeczytać jego treść?

Co to jest Krajowy Plan Gospodarki Odpadami?

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (w skrócie KPGO) to dokument, który zawiera:

  • analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami,
  • prognozy zmian w zakresie gospodarki odpadami,
  • przyjęte cele,
  • kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami, 
  • sposób monitoringu i oceny wdrażania planu,
  • harmonogram zadań wraz z określeniem wykonawców i sposobu finansowania,
  • strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko,
  • ocenę stosowanych środków.

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami mówi o wszystkich działaniach, które są niezbędne, aby zapewnić zintegrowaną gospodarkę odpadami o obiegu zamkniętym, zgodną z hierarchią sposobów postępowania z odpadami. Wspomina również o takich aspektach jak transport odpadów czy kontenery do ich magazynowania (w tym miejscu warto dodać, że każdy kontener przeznaczony do magazynowania czy transportu odpadów, taki jak np. kontener zakryty KP 30, kontener z siatką KP 36 czy kontener KP 32 pod prasę stacjonarną,  musi spełniać odpowiednie warunki, m.in. dlatego, aby odpady nie rozprzestrzeniały się, nie wyciekały czy nie wydzielały odoru). 

Celem Krajowego Planu Gospodarki Odpadami jest przede wszystkim zapobieganie powstawaniu odpadów, a następnie – odzyskiwanie surowców i ich ponowne wykorzystanie.

Kto uchwala Krajowy Plan Gospodarki Odpadami?

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami jest uchwalany przez Radę Ministrów, a opracowany przez ministra właściwego do spraw klimatu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej.Aktualny Krajowy Plan Gospodarki Odpadami można znaleźć tutaj: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022.