Blog

Jak wygląda kontrola WIOŚ?

Na przeprowadzaną przez WIOŚ kontrolę powinien przygotować się każdy przedsiębiorca z branży odpadowej. W artykule wyjaśniamy, na czym ona polega i co grozi firmom działającym niezgodnie z przepisami.

Kontrola WIOŚ

Branża przetwarzania odpadów jest jednym z sektorów rynku najbardziej zagrożonych nadużyciami. Co roku notowanych jest kilkaset przypadków działań niezgodnych z prawem (np. w 2018 roku było ich ponad 470). Skutki nieuczciwych działań przedsiębiorstw odpadowych bywają naprawdę poważne. Obejmują one między innymi ryzyko skażenia środowiska, uciążliwość dla osób przebywających w pobliżu zakładu oraz niekorzystny wpływ na walory krajobrazowe i kulturowe otoczenia. By zapobiec tego typu problemom, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska każdego roku przeprowadzają ponad 2 tysiące kontroli przedsiębiorstw działających w branży przetwarzania, składowania i transportowania odpadów.

WIOŚ kontrola – co sprawdza? Najważniejsze elementy

Istnieje wiele czynników decydujących o tym, jak będzie przebiegać kontrola WIOŚ. Najważniejsze z nich to rodzaj odpadów, cel ich składowania, przetwarzania lub transportowania, specyfika pracy zakładu oraz powód przeprowadzenia kontroli

Kontrole WIOŚ odbywają się rutynowo przed wydaniem każdego nowego pozwolenia odpadowego lub przed dużą zmianą jego treści. Poza tym WIOŚ może również przeprowadzić niezapowiedzianą kontrolę. Dzieje się to zazwyczaj po wpłynięciu skargi informującej o nieprzestrzeganiu przepisów przez dany podmiot. 

Warunki magazynowania i transportowania odpadów

Kontrola WIOŚ może sprawdzać, czy odpady są składowane w sposób odpowiedni, to jest bezpieczny dla środowiska i nieuciążliwy dla otoczenia, a także zapobiegający mieszaniu poszczególnych frakcji. W spełnieniu tego warunku pomogą m.in. kontenery na odpady z oferty Ekombud: KP 32 DH, mulda M7 lub KP 36 z siatkowymi burtami.

Konieczne jest też umieszczenie tabliczek z kodami odpadów oraz etykiet informujących o ich pochodzeniu i dalszemu przeznaczeniu. Teren składowiska powinien ponadto być ogrodzony i objęty monitoringiem.

Warunki odzysku, wytwarzania i zbierania odpadów

Zwykle obejmuje sprawdzenie kodów i ilości odpadów w bazie BDO oraz porównaniu tych danych ze stanem faktycznym. Kontrola WIOŚ może ponadto obejmować stan instalacji używanych w zakładzie i zgodność sposobu jego pracy z pozwoleniem (np. używanie środków antyodorowych). 

Kwestie związane z gospodarką wodno-ściekową

Ta część polega na sprawdzeniu, czy w zakładzie generowane są odcieki. Jeśli tak – inspektor przyjrzy się warunkom ich składowania. Kontroli podlega także gromadzenie i wywóz ścieków przemysłowych oraz bytowych. 

Co grozi w razie złego wyniku kontroli WIOŚ?

Stwierdzenie przez inspektora poważnych nieprawidłowości może mieć dla kontrolowanej firmy poważne konsekwencje. Sam WIOŚ nie ma co prawda kompetencji do odebrania pozwoleń odpadowych, ale o nadużyciach może powiadomić wydający je organ, a w skrajnych przypadkach nawet prokuraturę. Odebranie lub odmowa przyznania nowego pozwolenia wymaga przeprowadzenia postępowania administracyjnego.