Blog

Jak utworzyć PSZOK?

PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, powinien znajdować się w każdej gminie. Jak utworzyć PSZOK? Kto może go prowadzić? Wyjaśniamy te kwestie w artykule.

Kto może prowadzić PSZOK?

Tworzenie PSZOK-ów jest obowiązkiem gmin. Zgodnie z Ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każda gmina ma obowiązek utworzenia na swoim terenie przynajmniej jednego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Nie musi jednak robić tego samodzielnie – może współdziałać z inną gminą.

Za utworzenie PSZOK-u odpowiada więc gmina, a kto może PSZOK prowadzić? Podmiotem prowadzącym PSZOK może być każdy przedsiębiorca, który posiada zezwolenie na zbieranie odpadów, wygra gminny przetarg i zawrze z gminą umowę.  

W zależności od tego, jakie odpady będą zbierane w danym PSZOK-u, może być konieczne spełnienie dodatkowych wymagań prawnych – warto na bieżąco śledzić przepisy.

Jak utworzyć PSZOK?

PSZOK musi spełniać kilka warunków – pisaliśmy o nich we wcześniejszym artykule: Jakie warunki powinien spełniać PSZOK? Tworząc nowy PSZOK, trzeba mieć na uwadze:

 • wybranie lokalizacji dogodnej dla mieszkańców – dojazd do PSZOK-u musi być możliwy zarówno transportem publicznym, jak i samochodem, ale jednocześnie punkt zbierania odpadów powinien być oddalony od osiedli mieszkalnych, szkół, placów zabaw, boisk, parków itp., aby ewentualne nieprzyjemne zapachy nikomu nie przeszkadzały, 
 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – między innymi po to, aby PSZOK nie sąsiadował z ujęciami wody pitnej,
 • obecność infrastruktury – PSZOK wymaga odpowiednich przyłączy energetycznych i wodociągowych, a także drogi dojazdowej, którą mogą poruszać się pojazdy o dużej masie, aby umożliwić odbiór kontenerów,
 • ochronę przeciwpożarową – niezbędne jest opracowanie operatu przeciwpożarowego, który musi być uzgodniony przez komendanta Państwowej Straży Pożarnej (powiatowego lub miejskiego); operat powinien zawierać szczegółowe opisy rodzajów odpadów i ich ilości, procesów ich zbierania i przetwarzania oraz określać formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń,
 • odpowiednie ogrodzenie terenu, oświetlenie i zabezpieczenie punktu przed dostępem osób niepowołanych,
 • kontenery na odpady – PSZOK musi być wyposażony w dostosowane do zbierania poszczególnych rodzajów odpadów  kontenery, takie jak kontener mulda M10, KP 36 z siatką czy KP 30 DH (to tylko niektóre spośród kontenerów dla PSZOK dostępnych w naszej ofercie),
 • regulamin – PSZOK powinien posiadać regulamin, który będzie integralną częścią tzw. uchwały śmieciowej obowiązkowo wydawanej przez gminy zgodnie z Ustawą o czystości i porządku w gminach; regulamin jest zazwyczaj ustanawiany w formie uchwały rady gminy albo zarządzenia wydanego przez odpowiedniego urzędnika – wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Co musi zawierać regulamin PSZOK-u?

W regulaminie PSZOK-u powinny się znaleźć następujące informacje:

 • dane firmy prowadzącej PSZOK,
 • adres PSZOK-u,
 • godziny przyjmowania odpadów,
 • rodzaje przyjmowanych odpadów,
 • sposoby przyjmowania odpadów,
 • sposób postępowania z odpadami,
 • regulacje porządkowe i BHP.

Warto też dodać zapis mówiący o tym, że odpady przyjmowane są bezpłatnie od mieszkańców gminy.