Blog

Jak otworzyć składowisko odpadów?

Otwarcie składowiska odpadów to skomplikowany proces, regulowany rygorystycznymi przepisami i procedurami. Mają one na celu minimalizację szkodliwego wpływu, jaki na środowisko wywierają substancje zawarte w odpadach. W artykule omawiamy poszczególne kroki, które należy podjąć w celu otwarcia składowiska odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także najtrudniejsze wyzwania stojące przed przedsiębiorstwem zajmującym się prowadzeniem składowiska odpadów.

Co to jest składowisko odpadów? Definicja 

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest składowisko odpadów. Definicja używana na potrzeby instytucji publicznych, dostępna m.in. na stronach Głównego Urzędu statystycznego mówi, że składowisko to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów. Zgodnie z polskim prawem, wyróżnia się trzy typy składowisk odpadów:

  • składowisko odpadów niebezpiecznych;
  • składowisko odpadów obojętnych;
  • składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Poza tym, ze względu na sposób organizacji przestrzeni, wyróżniamy kolejne trzy rodzaje składowisk:

  • składowiska zorganizowane: wyposażone w urządzenia i zabezpieczenia w pełni zapobiegające przedostawaniu się szkodliwych substancji do środowiska;
  • składowiska półzorganizowane: posiadające izolację odpadów od podłoża, ale bez zabezpieczeń przed wyciekami, zapachami i pyłami;
  • składowiska nieozorganizowane: nieposiadające jakichkolwiek zabezpieczeń, bardzo niebezpieczne dla środowiska naturalnego i przebywających w pobliżu osób.

Składowiska są kluczowym aspektem strategii zarządzania odpadami, pozwalając na ich przechowywanie i utylizację w sposób kontrolowany i możliwie jak najbezpieczniejszych. 

Jak otworzyć składowisko odpadów? Najważniejsze warunki 

Najważniejszym źródłem przepisów regulujących działanie składowisk jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wraz z późniejszymi nowelizacjami (Dz.U.2022.699). Według niej, do najważniejszych obowiązków zarządcy składowiska – poza zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu – należy sporządzenie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów oraz uzyskanie jej zatwierdzenia od marszałka województwa (a w przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych – regionalnego dyrektora ochrony środowiska). 

Zgodnie z ustawą, zarządca składowiska powinien też ustanowić zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, w związku z prowadzeniem składowiska odpadów. Dopuszczalne formy to depozyt, gwarancja bankowa lub wykupienie polisy ubezpieczeniowej.

Jak otworzyć składowisko odpadów? Bezpieczeństwo

Przedsiębiorcy zastanawiający się, jak otworzyć składowisko odpadów, dużą wagę powinni przyłożyć do kwestii odpowiedniego zabezpieczenia – tak, by spełniało ono wymagania stawiane wobec składowiska zorganizowanego. W tej roli najlepiej sprawdzają się odpowiednio przystosowane do specyfiki danego rodzaju odpadów kontenery.

W ofercie Ekombud znajdziecie Państwo wiele kontenerów do użytku na składowiskach. Są to między innymi modele KP 15 DH (odkryty, przeznaczony np. do składowania surowców wtórnych), KP 32 (ze zwijaną plandeką) oraz  KP 38 (wyposażony w uchylny dach stalowy). W razie wątpliwości co do wyboru odpowiedniego wariantu zachęcamy do kontaktu.