Blog

Efektywne sposoby na transport złomu

Stal i pozostałe metale doskonale nadają się do recyklingu i mogą być nawet wielokrotnie przetwarzane. Ponowne wykorzystanie tych surowców jest uzasadnione zarówno z ekonomicznego (znacznie redukuje koszty produkcji nowych wyrobów), jak i ekologicznego (zmniejsza ilość odpadów) punktu widzenia. Jak jednak obowiązujące w Polsce przepisy definiują złom? Jak powinien wyglądać bezpieczny i efektywny transport złomu? Na te pytania odpowiadamy poniżej.

Co to jest złom? Definicje w polskim i unijnym prawie

Polskie prawo odpadowe, chociaż posługuje się pojęciem złomu, w żadnym miejscu dokładnie nie wyjaśnia, czym on jest. Szczątkowe wyjaśnienie znajdziemy w rządowym “Katalogu odpadów” (załącznik do Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów). W “Katalogu odpadów” złom pojawia się dwukrotnie:

  • Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych należy do grupy Odpady ze spalarni odpadów, w tym z instalacji do pirolizy odpadów;
  • Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali należą do grupy Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) i dzielą się na następujące podgrupy: Miedź, brąz, mosiądz, Aluminium, Ołów, Cynk, Żelazo i stal, Cyna, Mieszaniny metali, Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne oraz Kable inne niż wymienione.

Powyższe wyjaśnienia często okazują się niewystarczające. Konieczne więc staje się sięgnięcie do pobocznych definicji. Jedną z nich znajdziemy w Encyklopedii PWN, która mówi, że za złom należy uznać odpady produkcyjne i zużyte przedmioty metalowe, nadające się jedynie do przerobu w piecach metalurgicznych lub przeróbki chemicznej.

Nieco podobna jest definicja sporządzona przez Ministerstwo Finansów na potrzeby rozliczania VAT. W wydanej przez Ministerstwo Finansów interpretacji ogólnej (PT3/033/2/188/LWA/11/569 z dnia 2 maja 2011 r.) pojawia się informacja, że przez złom dla potrzeb stosowania art. 17 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy należy rozumieć złom metali, w tym złom stalowy (wsadowy i niewsadowy), żeliwny i metali nieżelaznych, jak również złom metali szlachetnych.

Z  kolei Główny Urząd Statystyczny w swoich corocznych publikacjach Gospodarka materiałowa przytacza następującą definicję:  Odpady metaliczne nadające się do recyklingu to złomy stalowe i żeliwne, złomy metali nieżelaznych i ich stopów, odpady metalurgiczne metali i ich stopów oraz odpady pokonsumpcyjne (poużytkowe) pochodzące głównie ze skupu. Następnie dzieli odpady metaliczne nadające się do recyklingu na:

  • Złom obiegowy to odpady powstające w różnych fazach produkcji hutniczej.
  • Złom poprodukcyjny to odpady powstające w zakładach przetwarzających wyroby hutnicze.
  • Złom poamortyzacyjny (poużytkowy) powstaje na skutek wycofywania z eksploatacji wyrobów metalowych zużywanych w okresach wcześniejszych.

W unijnym prawie odpadowym również nie znajdziemy jednoznacznej definicji złomu, ale przepisy wyróżniają jego poszczególne rodzaje, tj. złom metali, złom żelaza, stali i aluminium oraz złom stopów aluminium. To może okazać się ważną wskazówką przy kwalifikowaniu danego typu odpadów.

Transport złomu. Co zrobić, by był efektywny i bezpieczny?

Niezależnie od przyjętej definicji złomu, jego transport wymaga odpowiedniego przygotowania oraz sprzętu. Decydując się na przewiezienie tego typu odpadów nieprzystosowanym samochodem, musimy liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Ze względu na dużą masę, zanieczyszczenie smarami i innymi substancjami, a także trudności z unieruchomieniem poszczególnych elementów, transport złomu zwykłym dostawczym autem może nawet skończyć się jego uszkodzeniem czy też stać się zagrożeniem dla innych użytkowników dróg.

Co więc zrobić, by uniknąć takich problemów? Najlepszym rozwiązaniem będzie na pewno powierzenie przewiezienia złomu specjalistycznej firmie, dysponującej odpowiednim sprzętem. Jeśli jednak zamierzamy robić to częściej, proponujemy wyposażyć się w odpowiednie kontenery. W tym celu sprawdzą się między innymi kontener KP 40 oraz kontener KP 33 DH z oferty naszej firmy. Oba modele są przystosowane do transportu hakowego i zgodne z normą DIN 30722. Wykonanie ze wzmacnianej stali oraz potrójny system zabezpieczenia zamknięcia gwarantują bezpieczeństwo przewozu. Realizacja zamówienia trwa zazwyczaj 6-8 tygodni.