Aktualności

Realizacja projektu

„Opracowanie technologii spawania hybrydowego dla produktu w postaci kontenerów w firmie EKOMBUD”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma EKOMBUD Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania
i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cele projektu:

  1. Poszerzenie know-how firmy w zakresie wprowadzenia technologii spawania hybrydowego kontenerów
  2. Docelowe wdrożenie do oferty firmy produktów będących przedmiotem projektu
  3. Umożliwienie wprowadzania innowacji technologicznych pozwalających na elastyczne dostosowanie się do

potrzeb rynku oraz dywersyfikacja oferty produktowej firmy

Realizacja projektu przyczyni się również do wzmocnienia aktywności gospodarczej i konkurencyjności

przedsiębiorstwa co nastąpi poprzez:

  1. Zwiększenie poziomu doinwestowania firmy o wartość prowadzonych prac B+R
  2. Zwiększenie sprzedaży
  3. Pozyskanie nowych rynków zbytu zwłaszcza na rynkach zagranicznych
  4. Zwiększenie poziomu sprzedaży przedsiębiorstwa

Wdrożenie innowacyjnej technologii spawania hybrydowego produkowanych przez firmę kontenerów będzie

nowym rozdziałem w historii firmy i stosowanych przez nią procesów produkcyjnych. Będzie to najbardziej

innowacyjna technologia zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w ogóle w branży spawalniczej. Szacuje się, że

wprowadzenie nowej technologii spawania (po wdrożeniu prac B+R do produkcji) w stosunku do obecnie

stosowanej metody spawania cechować się będzie następującymi wskaźnikami:

– wyższe prędkości spawania niż przy spawaniu tradycyjnym o min 10%,

– wysoka stabilność procesu,

– niewielkie odkształcenia elementów ze wzg. na brak przegrzania elementów spawanych

– zmniejszone zużycie materiałów spawalniczych o około 20%

– duża tolerancja dokładności przygotowania złącza, co wiąże się ze znaczącym obniżeniem kosztów

ponoszonych w związku z przygotowaniem materiałów do spawania

– brak lub znaczne ograniczenie konieczności stosowania ukosowania brzegów elementów łączonych

– możliwość zastosowania spawania czołowego, bez konieczności stosowania spoiwa, co wpływa na znaczące

oszczędności materiału w procesie spawania.

Zastosowanie nowej technologii spawania pozwoli firmie na uzyskanie najwyższej jakości i estetyki spawu, co

jest bardzo ważne z punktu widzenia trwałości produktu, a także wyglądu, co ma w dzisiejszych czasach duże

znaczenie dla odbiorców

Wartość projektu:  120 540,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 88 200,00 PLN